Category : โบรกเกอร์ Exness

โบรกเกอร์ Exness

คำสั่งซื้อขายที่สามารถใช้งานได้ในบัญชี Exness

admin
สำหรับบัญชีมาตรฐานและบัญชีมืออาชีพทุกประเภท จะมีคำสั่งซื้อขายมาตรฐาน 2 ประเภท ได้แก่ คำสั่งซื้อขาย...